Heesvej – Forsøg med varige boliger til socialt udsatte

Foreningen Den Boligsociale Fond modtog i 2004 tilskud til projekt ”Forsøg med varige boliger/botilbud til socialt udsatte i Nakskov” (jr.nr. 911713-0240) for i første omgang en 4 årig periode som blev forlænget med tilskud i yderligere tre år til udløb 31.7.2010 (jr.nr. 8661-0240).

I 2005 opførte foreningen et bofællesskab for voksne socialt udsatte borgere i Nakskov (Heesvej 38), som blev opført med tilskud fra Socialministeriets ”skæve boliger-pulje”.

Foreningen har på baggrund af erfaringerne fra Nakskov samt Socialministeriet evaluering af ”skæve boliger-puljen”, udviklet et nyt koncept, som er formidlet til kommuner, som har udtrykt behov for ”skæve boliger”. Senest har foreningen drøftet mulighederne med henholdsvis Halsnæs og Odsherred kommune.

Konceptet er således udarbejdet på baggrund af eksisterende viden, egne erfaringer og målgruppens synspunkter, bl.a. fra samarbejde med SAND De hjemløses organisation.

Foreningen ansøger Socialministeriet om tilskud til at opretholde bostøttefunktionen ved boligerne på Heesvej 38, Nakskov samt til at videreudvikle og formidle det nye koncept til interesserede kommuner.​

Formål

Det overordnede formål er at udvikle nye former for varige boliger til socialt udsatte borgere. Boliger som tager hensyn til målgruppens økonomi og livsform, så boligerne kan have betydning som socialt stabiliserende ramme om tilværelsen for de pågældende borgere.

Formålet er specifikt at opretholde bostøttefunktionen ved de nuværende særlige boliger i Nakskov og fremskaffe nye boliger til socialt udsatte borgere i Lolland kommune, som udlejes til en husleje som de pågældende kan betale, og med en tilknyttet boligsocial indsats, som understøtter de pågældendes sociale integration.

Der er i dag oprettet et bofællesskab for 5 voksne borgere med misbrugsproblemer i Nakskov.

Der er indgået en samarbejdsaftale med Lolland kommune om visitation til boligerne og samarbejde om driften af boligerne.​

Målgruppe

Målgruppen er hjemløseborgere, såvel funktionelt som faktuelt, som på grund af problematik og adfærd har svært ved at få og opretholde en egen, selvstændig bolig.

Målgruppen er specifikt socialt udsatte borgere i Lolland kommune, som kommunen i mange år har haft vanskeligt ved at integrere i samfundet. Aktuelt omfatter målgruppen 5 borgere med misbrugsproblemer.​

Udviklingsperspektiv

Foreningens overvejelser går dels på hvordan de aktuelle boliger i Nakskov kan opretholdes i en tid, hvor de kommunale økonomiske muligheder begrænses, dels på hvordan foreningen kan inspirere og samarbejde med andre kommuner som har behov for særlige boliger til målgruppen og at få udviklet et koncept i praksis, som tager hensyn til livsform, adfærd og økonomi.

Formålet er specifikt at fastholde og udvikle boligerne i Nakskov, så beboerne kan komme videre i tilværelse, herunder flytte til helt selvstændige boliger.

Formålet er generelt at få opført nye boliger i overensstemmelse med det udviklede koncept, som er udformet på baggrund af erfaringerne fra Nakskov og andre indhentede erfaringer med særlige boliger.

Det specifikke mål er at få opført 6-8 nye boliger i Lolland kommune i overensstemmelse med konceptet.

Et andet mål er at få opført boliger til 6-8 socialt udsatte borgere i to andre kommuner indenfor de kommende fire år.​

Projektets organisation

Projektet ledes af foreningens daglige leder.

Boligerne i Nakskov ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra beboerne, foreningen og kommunen.

Foreningen bidrager lokalt med frivilligt arbejde.

Der tilknyttes en boligsocial medarbejder på deltid til boligerne i Nakskov.

I forbindelse med nye boliger organiseres et lokalt samarbejde med kommune, beboere og frivillige.​

Projektet er ophørt.